Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary

Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary

Söwda etmek töwekgelçilik etmekdir. Käwagt hemme zady ýitirip bilersiňiz. Eger saňa bolan bolsa, sen ýeke dälsiň. Onlyöne diňe az sanlysy köpçülige utanmakdan gorkýandyklary üçin öz hekaýalaryny paýlaşýar.

Bir söwdagär maňa Olimpiýa söwda hasabyny nädip süpürendigi hakda maňa e-poçta iberdi. Ine näme boldy.

Söwdagäriň hasabyny nädip süpürendigi barada hekaýa.

E-poçta iki sany ekran suraty bardy. 12 sagadyň içinde 4000 dollar ýitiren ýalydy. Soňky 5 minutlyk 5 söwdada girdi we diňe biri ýeňiş gazandy.

Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary

Elbetde, kimdir biriniň gaty az wagtyň içinde köp pul ýitirendigi üçin özüňizi erbet ýa-da gynandyrýarsyňyz. Hekaýany käbir söwdagärler bilen paýlaşdym, munuň bolup biljekdigine geň galdylar.

Hünärmen söwdagär, sebäbini diňe geleşikleriň taryhyny seljermek arkaly kesgitlär. Youöne size duýduryş bermek isleýän birnäçe katastrofiki ýalňyşlyk bar.

Olimp söwda hasabyňyzy çalt ýok edip biljek möhüm ýalňyşlyklar

Bir söwdada köp mukdarda pul goýmak

Bir söwdada köp mukdarda pul goýmak

Soňundan näme boljagyna doly ynanýan wagtyňyz bolýar. Oňa altynjy duýgy, içege duýgusy ýa-da bagt diýiň. Adyna garamazdan, duýgularyňyza ynanýarsyňyz we indiki söwdada hasabyňyz balansynyň ep-esli bölegini goýmak kararyna gelýärsiňiz.

Şeýle özüni alyp barmak uly töwekgelçilikdir. Söwda ýeňilse, şowsuzlygyňyz gaty uly.

Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary
Hasabyňyzyň uly bölegini bir söwdada ýerleşdirmek

E-poçta söwdagäri edil şonuň ýaly etdi. Diňe ilkinji söwdada başlangyç pulunyň dörtden birinden gowragyny ýitirdi.

Bu ýalňyşlygy gaýtalamak, hasabyňyzyň balansyny ýitirer diýen ýaly. Bu biziň söwdagärimyzda diýen ýaly boldy. Ikinji söwdada galan pullaryň üçden birine maýa goýdy. Bagtymyza, geleşik bitarap gutardy. Bahasy girişindäki baha bilen deňdi, şonuň üçin 1000 dollar yzyna aldy.

Açgözlik bir söwdada gaty köp pul goýmagyň düýbünde durýar. Adamlar aňsat pul isleýärler, garaşmak islemeýärler. Çalt we uly bolsa, şonça gowy. Seresap boluň we impulslara ýol bermezlige taýyn bolmaly. Etmeli zadyňyz, maýa dolandyrmagyň amatly strategiýasyna eýe bolmakdyr. Söwdagärleriň aglaba köplügi bir söwdada başlangyç maýasynyň 2% -inden gowragyny töwekgelçilige salmaz.

Söwdanyň mukaddes çukuryna ynanmak bar

Käbir söwdagärler maslahatlary ulanyp söwda edýärler. Biraz kömek hakda erbet zat ýok, ýöne maslahatlaryň Mukaddes Grailidigine ynananlarynda problemalar başlaýar. Köplenç maslahatlar gowy, ýöne olardan girdeji gazanmak üçin nädogry wagtda berilýär. Şeýlelik bilen söwdagärler hasaplary süpürýärler.

Rememberadyňyzda saklaň! Söwda mukaddes ýeri ýok. Üstünlikli söwdagärleriň köpüsinden eşidersiňiz. Seni baýlaşdyrmagyň jadyly usuly ýok.

Söwda boýunça üstünlik, puluňyzy goramak we girdejili söwdalaryň sanyny köpeltmek bilen baglanyşyklydyr.

Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary
Mukaddes Grail gözlemek

Üstünlige ýetmäge kömek etjek zat, uýgunlaşdyrylan pul dolandyryş strategiýasyny ulanmak, duýgularyňyza gözegçilik etmek we haçan girmegiň dogry wagtynyň we nirededigini bilmekdir. Hünärmenler hem ýitgi çekýärler. Bazaryň ugruny 100% ynam bilen çaklap bilmersiňiz. Aöne gowy strategiýa we hasabyňyzyň balansyny goramak prinsipine ýapyşmak bilen ýitgiler beýle uly we öwezini dolmak aňsat däl.

Üstünlige päsgel berýän duýgy gorkydyr. Gorky adamlary ygtybarly we kararlarynyň dogrydygyna ynamsyz edýär. Şeýlelik bilen, girdejili söwda girmek üçin zerur maglumatlar bar, emma henizem söwda gurujysyndan jadyly maslahat gözleýärler.

Gynansagam, bir maslahata garaşyp durkalar, bazar tersine bolup başlady we gaty giç girdiler. Guru diýilýän zat hiç zady ýitirmedi, ýöne oňa ynanýan adam öz puluna töwekgelçilik etdi. Şol sebäpli jogapkärçiligi öz eliňe almak gaty gowy pikir bolup biler. Öz söwda meýilnamaňyzy döretmek we soňra durmuşa geçirmek.

Tendensiýa ters tarapa söwda

Gaça durmak üçin ýene bir ölümli ýalňyşlyk, tendensiýa garşy söwda etmekdir. Bu tendensiýa bahanyň ugruny görkezýär. Onda ters tarapa söwda etmegiň manysy näme? Olimpiýa söwda hasabyňyzy hökman süpürip biler.

Aşakda tendensiýanyň mysalyny tapyp bilersiňiz. Ondan nähili netije çykaryp bolar?

  • Tendensiýa ýokarlanýar. Söwdagär belli bir wagt tersine öwrüler diýip umyt edip, garşy söwda amallaryny edip biler. Aşakdaky ýagdaýy göz öňüne getiriň, hatda tendensiýa çyzman, bazaryň pese gaçýandygy aýdyň görünýär. Elbetde, ýolda hemişe düzedişler bolýar. Şol hereketleri tendensiýanyň tersliginiň alamaty hökmünde okamak mümkin. Emma aslynda hakyky terslik ýüze çykanda biraz wagt gerek bolup biler. Netijede, häzirki tendensiýa bilen göreşmek, ýitirilen söwdalaryň bir toparyny getirip, söwda hasabyňyzy ýitirip biler.
Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary
Tendensiýa garşy söwda
  • Birmeňzeş bahada iki meňzeş amal. Munuň ýaly ýalňyşlyk gahar bilen ýüze çykýar. Söwda belli bir bahadan goýduň. Bazar başga tarapa gitdi we pul ýitirdiň. Her niçigem bolsa, bazaryň nädogrydygyny duýýarsyňyz, özüňiz däl, şonuň üçin özüňizi subut etmeli. Sargydy şol bir nyrhda goýýarsyňyz we ýene ýitirersiňiz. Bazar siziň emosional ýagdaýyňyz barada alada etmeýär. Hemmelere girdeji gazanmak üçin şol bir mümkinçilikleri hödürleýär. Ondan peýdalanýandygyňyz ýa-da ulanmajakdygyňyz size bagly.
Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary
Täsiriňizi köpeltmäň

Gaty gysga möhletleri düzmek

“Olimp Söwda”, maliýe önümlerini söwda etmekde gaty özüne çekiji aýratynlyk hödürleýär. Örän gysga möhleti saýlamak mümkinçiligiňiz bar. Netijede, gysga wagtyň içinde gowy pul gazanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, duýgularyňyzy gözegçilikde saklamalysyňyz. Gysga möhletler, çalt girdeji gazanmak mümkinçiligiňiziň bardygyny aňladýar. Başga bir tarapdan, täze söwda ýagdaýyna girmezden ozal rasional pikirlenmek üçin ýeterlik wagtyňyz bolmazlygy mümkin.

1 minutlyk pozisiýa söwdasynyň erbetdigini aýtmak islämok. Hat-da uzak möhletden has uly girdeji getirip biler. Youröne hereketleriňizi pikirlenmek üçin ýeterlik wagt ýok bolsa, ýitirip bilersiňiz.

Olymp Trade hasabyňyzy urup bilýän möhüm söwda ýalňyşlyklary

Şol ýalňyşlygy birnäçe gezek gaýtalaň we hasabyňyzyň balansyny ýitirersiňiz. E-poçta arkaly söwdagäre näme boldy. Bäş gezek 60 sekuntlyk söwdada 4000 dollar ýitirdi.

Bularyň hemmesi size aýtmak isledim. Mistakesalňyşlyklaryňyzdan utanmaň. Olardan öwreniň. Belki, beýlekileriň hem olardan öwrenmegine rugsat beriň. Şowsuzlyk hekaýalaryňyzy aşakdaky teswirler bölüminde ýazyň.

Hakyky pul goýmazdan ozal, mugt Olimp Söwda demo hasabynda başarnygyňyzy ulanyň.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!