Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly

Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly


Olimp söwdasyna nädip girmeli


Olimp söwda hasabyna nädip girmeli?

  1. Jübi olimpiýa söwda programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
  2. Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň
  3. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň.
  4. “Giriş” gök düwmesine basyň.
  5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, "Apple" ýa-da "Google" ýa-da "Facebook" ulanyp girip bilersiňiz.
  6. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Parolyňyzy ýatdan çykaryň" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň, giriş formasy peýda bolar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Indi söwdany başlap bilersiňiz, Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar. Platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikany synap görmek üçin gural, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly


“Facebook” -y ulanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

Şeýle hem, “Facebook” düwmesine basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz.

1. “Facebook” düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň 4. Bir gezek

“Giriş” düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
"Giriş" düwmesine basdyk, Olimp Söwda: Adyňyzy, profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy ulanmagy talap eder. Dowam et düwmesine basyň ...
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Şondan soň awtomatiki usulda Olimp söwda platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google-dan peýdalanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

1. Google hasabyňyz arkaly ygtyýar almak üçin Google düwmesine basmaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. Ulgam penjire açar, google hasabyňyz üçin parol soralar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Olimpiýa söwda hasabyňyza äkidiler.

Apple ID ulanyp, Olimp söwdasyna nädip girmeli?

1. “Apple ID” -iň üsti bilen ygtyýar almak üçin “Apple” düwmesine basmaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
2. Soňra açylan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Ondan soň, hyzmatdan iberilen görkezmelere eýeriň we olimp söwdasynda söwda edip bilersiňiz.


Olimp söwda hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz,

"Parolyňyzy ýatdan çykaryň" baglanyşygyna basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Soňra ulgam, olimpiýa söwda hasaby üçin parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli we "Dikelt" düwmesine basmaly
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
, paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly üýtgetmek» -e basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Olimpiýa söwda web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy şu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Olimp söwda platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" opsiýasyna basyň, hasabyňyza gireniňizde ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy" düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
, Görkezilen adrese iberilen maglumatlar barada bildiriş peýda bolýar. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly


“Olymp Trade Mobile” wersiýasyna giriň

“Olymp Trade” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň “ olymptrade.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly

platformasynda söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar

“Olymp Trade” iOS programmasyna nädip girmeli?

IOS ykjam platformasyna girmek, “Olimp Söwda” web programmasyna girmek ýalydyr. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Olimp söwdasy - onlaýn söwda” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “GET” düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, “Facebook”, “Google” ýa-da “Apple ID” -iňizi ulanyp, “Olymp Trade iOS” mobil programmasyna girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Sosial giriş ýagdaýynda "Apple" ýa-da "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly


“Olymp Trade” Android programmasyna nädip girmeli?

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Olimp söwdasy - söwda üçin programma" gözlemeli .
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google hasabyňyzy ulanyp, “Olymp Trade Android” mobil programmasyna girip bilersiňiz.

IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Enter" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Indi platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10 000 dollar bar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Sosial giriş ýagdaýynda "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Olimp Söwda hasabyndan e-poçta ýatdan çykardym

E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, Facebook ýa-da Gmail ulanyp girip bilersiňiz.

Bu hasaplary döretmedik bolsaňyz, "Olimp" söwda web sahypasynda hasaba duranyňyzda döredip bilersiňiz. Iň agyr ýagdaýlarda, e-poçtaňyzy ýatdan çykarsaňyz we Google we Facebook arkaly girmegiň mümkinçiligi ýok bolsa, goldaw hyzmaty bilen habarlaşmalysyňyz


Hasap walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Hasap walýutasyny diňe bir gezek saýlap bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen üýtgedip bolmaz.

Täze e-poçta bilen täze hasap döredip we islenýän walýutany saýlap bilersiňiz.

Täze hasap açan bolsaňyz, köne hasaby blokirlemek üçin goldaw bilen habarlaşyň.

Syýasatymyza görä, söwdagäriň diňe bir hasaby bolup biler.


E-poçtaňyzy nädip üýtgedip bilerin?

E-poçtaňyzy täzelemek üçin goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Söwdagärleriň hasaplaryny kezzaplardan goramak üçin maglumatlary geňeşçiniň üsti bilen üýtgedýäris.

Ulanyjy hasaby arkaly e-poçtaňyzy üýtgedip bilmersiňiz.


Telefon belgimi nädip üýtgedip bilerin?

Telefon belgiňizi tassyklamadyk bolsaňyz, ulanyjy hasabyňyzda redaktirläp bilersiňiz.

Telefon belgiňizi tassyklan bolsaňyz, goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Olimp söwdasynda nädip söwda etmeli


"Kesgitlenen wagt söwdasy" näme?

Kesgitlenen wagt söwdasy (Bellenen wagt, FTT) Olimpiýa söwda platformasynda bar bolan söwda usullaryndan biridir. Bu tertipde, çäkli wagt üçin söwda edýärsiňiz we walýuta, aksiýa we beýleki emläk bahalaryndaky hereketler barada dogry çaklama üçin kesgitlenen girdeji alýarsyňyz.

Bellenen wagt re modeiminde söwda, maliýe gurallarynyň bahasynyň üýtgemegi bilen pul gazanmagyň iň aňsat usulydyr. Şeýle-de bolsa, oňyn netijelere ýetmek üçin, “Olimp Söwda” -da elýeterli mugt demo hasaby bilen türgenleşik geçmeli we tejribe almaly.


Nädip söwda etmeli?

1. Söwda üçin aktiw saýlaň
  • Aktiwleriň sanawyndan aýlap bilersiňiz. Size elýeterli bolan baýlyklar ak reňkli. Söwda etmek üçin bahany basyň.
  • Aktiwiň gapdalyndaky göterim girdejiligini kesgitleýär. Göterim näçe ýokary bolsa - üstünlik gazanan halatynda girdejiňiz şonça-da ýokarydyr.

Tradhli söwdalar açylanda görkezilen girdeji bilen ýapylýar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
2. Möhletiň gutarýan wagtyny saýlaň Möhletiň

gutarýan döwri, söwdanyň tamamlanan (ýapyk) hasaplanjak we netijäniň awtomatiki jemlenýän wagtydyr.

Bellenen wagt bilen söwda baglaşanyňyzda, geleşigiň ýerine ýetiriliş wagtyny özbaşdak kesgitlärsiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
3. Maýa goýjak mukdaryňyzy kesgitläň.

Iň pes maýa goýum mukdary $ 1 / € 1.

“Starter” statusy bolan söwdagär üçin iň ýokary söwda mukdary 3000 $ / € 3000. Ösen derejeli söwdagär üçin iň ýokary söwda mukdary 4000 $ / € 4000. Ekspert statusy bolan söwdagär üçin iň ýokary söwda mukdary 5000 $ / € 5000.

Bazary synap görmek we amatly bolmak üçin ownuk söwdalardan başlamagyňyzy maslahat berýäris.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
4. Diagrammadaky bahalaryň hereketini derňäň we çaklamany düzüň.

Çaklamanyňyza baglylykda Upokarky (Greenaşyl) ýa-da Aşak (Gyzyl) opsiýalary saýlaň. Saýlanan wagtyň ahyryna aktiwleriň bahasy ýokarlanar öýdýän bolsaňyz, ýaşyl düwmä basyň. Nyrhyň peselmeginden girdeji almak isleseňiz, gyzyl düwmä basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
5. Siziň çaklamanyňyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin söwdanyň ýapylmagyna garaşyň . Eger şeýle bolan bolsa, maýa goýumyňyzyň mukdary we aktiwden alnan girdeji balansyňyza goşular. Çaklamalaryňyz nädogry bolsa - maýa goýumlary yzyna gaýtarylmazdy.

Söwda-da sargydyňyzyň gidişine gözegçilik edip bilersiňiz
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly

Garaşylýan buýruklar

Garaşylýan söwda mehanizmi, aktiw belli bir baha ýetende söwdany ýa-da söwdany gijikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu, görkezen parametrleriňiz ýerine ýetirilende, opsiýany satyn almak (satmak).

Garaşylýan sargyt diňe "nusgawy" görnüş üçin edilip bilner. Söwda açylan badyna girdejiniň ulanyljakdygyna üns beriň. .Agny, söwdaňyz haýyş döredilende girdejiniň göterimi esasynda däl-de, hakyky girdeji esasynda amala aşyrylýar.


Aktiw bahasyna baglylykda garaşylýan sargyt etmek

Aktiw, möhleti we söwda mukdaryny saýlaň. Söwdaňyzyň açyljak nyrhyny kesgitläň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
UP ýa-da OWükle. Saýlan aktiwiňiziň bahasy görkezilen derejä çyksa ýa-da ondan geçse, sargydyňyz söwdada bolýar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Aktiwleriň bahasy siziň kesgitlän derejäňizden geçse, söwda hakyky bahada açylar. Mysal üçin, aktiwleriň bahasy 1.0000. 1.0001-de söwda açmak we haýyş döretmek isleýärsiňiz, ýöne indiki sitata 1.0002-de gelýär. Söwda hakyky 1.0002-de açylar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly

Belli bir wagt üçin garaşylýan sargyt etmek
Aktiw, möhleti we söwda mukdaryny saýlaň. Söwdaňyzyň açyljak wagtyny belläň. UP ýa-da OWükle. Söwda, sargydyňyzda kesgitlän wagtyňyz açylar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly

Sargyt ömri
Siziň tabşyran islendik sargyt haýyşyňyz bir söwda sessiýasy üçin güýje girýär we 7 günden soň gutarýar. Bu söwda üçin sarp etmegi meýilleşdirýän puluňyzy ýitirmän sargyt açylmanka islegiňizi islendik wagt ýatyryp bilersiňiz.


Awtomatiki sargytlary ýatyrmak
Garaşylýan sargyt haýyşy ýerine ýetirilip bilinmez:

- görkezilen parametrler sagat 9: 00-dan öň UTC;

- görkezilen möhleti, söwda sessiýasy gutarýança galan wagtdan has uly;

- hasabyňyzda serişde ýeterlik däl;

- Maksada ýetilende 20 söwda eýýäm açyldy (bu san “Starter” ulanyjy profiline laýyk gelýär; “Advanced” üçin 50, we “Expert - 100”).

Möhleti gutaranda çaklamaňyz dogry bolsa, 92% -e çenli girdeji gazanarsyňyz. Otherwiseogsam, ýitgi çekersiňiz.


Nädip üstünlikli söwda etmeli?

Aktiwleriň geljekdäki bazar bahasyny çaklamak we pul gazanmak üçin söwdagärler dürli strategiýalary ulanýarlar.

Mümkin bolan strategiýalardan biri habarlar bilen işlemekdir. Düzgün bolşy ýaly, täze başlanlar tarapyndan saýlanýar.

Ösen söwdagärler köp faktorlary göz öňünde tutýarlar, görkezijileri ulanýarlar, tendensiýalary nädip çaklamalydygyny bilýärler.

Şeýle-de bolsa, hünärmenlerem söwdany ýitirýärler. Gorky, näbellilik, sabyrlylygyň ýoklugy ýa-da has köp gazanmak islegi hatda tejribeli söwdagärlere-de ýitgi getirýär. Töwekgelçiligi dolandyrmagyň ýönekeý düzgünleri duýgulary gözegçilikde saklamaga kömek edýär.


Söwda strategiýalary üçin tehniki we düýpli derňew

Söwda strategiýalarynyň köpüsi bar, ýöne aktiwiň bahasyny çaklamak çemeleşmesi bilen tapawutlanýan iki görnüşe bölünip bilner. Tehniki ýa-da düýpli derňew bolup biler.

Tehniki derňewlere esaslanýan strategiýalarda söwdagär bazaryň nagyşlaryny kesgitleýär. Bu maksat bilen, grafiki gurluşlar, sanlar we tehniki derňewiň görkezijileri, şeýle hem şem nagyşlary ulanylýar. Şeýle strategiýalar, adatça, söwdany açmak we ýapmak, ýitgä we girdeji çäklendirmelerini kesgitlemek (ýitgini duruzmak we girdeji sargytlaryny almak) üçin berk düzgünleri göz öňünde tutýar.

Tehniki derňewden tapawutlylykda düýpli derňew "el bilen" amala aşyrylýar. Söwdagär amallary saýlamak üçin öz düzgünlerini we ölçeglerini ösdürýär we bazar mehanizmleriniň seljermesi, milli walýutalaryň hümmeti, ykdysady täzelikler, girdejiniň ösüşi we aktiwiň girdejililigi esasynda karar berýär. Derňewiň bu usuly has tejribeli oýunçylar tarapyndan ulanylýar.


Söwda strategiýasy näme üçin gerek?

Maliýe bazarlarynda strategiýasyz söwda etmek kör oýun: bu gün bagtly, ertir däl. Belli bir hereket meýilnamasy bolmadyk söwdagärleriň köpüsi, birnäçe şowsuz söwdadan soň söwdany terk edýärler - diňe girdeji gazanmalydygyna düşünmeýärler.

Söwda girmek we çykmak üçin anyk düzgünleri bolmadyk ulgam bolmasa, söwdagär aňsatlyk bilen manysyz karar berip biler. Bazar täzelikleri, maslahatlar, dostlar we hünärmenler, hatda aýyň fazasy - hawa, Aýyň Earthere bolan ýagdaýyny aktiwleriň aýlawlary bilen baglanyşdyrýan gözlegler bar - söwdagäriň ýalňyşlyklaryna ýa-da başlamagyna sebäp bolup biler. gaty köp geleşik.


Söwda strategiýalary bilen işlemegiň artykmaçlyklary

Olymp Trade-de nädip girmeli we söwdany başlamaly
Strategiýa söwdadan duýgulary aýyrýar, mysal üçin açgözlük, şonuň üçin söwdagärler aşa köp pul harçlap ýa-da adatdakysyndan has köp wezipe açyp başlaýarlar. Bazardaky üýtgeşmeler howsala döredip biler we bu ýagdaýda söwdagäriň taýyn hereket meýilnamasy bolmaly.

Mundan başga-da, strategiýanyň ulanylmagy olaryň öndürijiligini ölçemäge we gowulaşdyrmaga kömek edýär. Söwda bulaşyk bolsa, şol bir ýalňyşlyk goýbermek howpy bar. Şonuň üçin ony gowulandyrmak we girdeji köpeltmek üçin söwda meýilnamasynyň statistikasyny ýygnamak we derňemek möhümdir.

Söwda strategiýalaryna doly bil baglamagyň zerurlygynyň ýokdugyny bellemelidiris - maglumatlary elmydama barlamak möhümdir. Strategiýa, geçen bazar maglumatlaryna esaslanýan teoriýada gowy işläp biler, ýöne hakyky wagtda üstünlik gazanmagy kepillendirmeýär.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Kompýuterime haýsydyr bir söwda programma üpjünçiligini gurmalymy?

Hasap açanyňyzdan soň web wersiýamyzda onlaýn platformamyzda söwda edip bilersiňiz. Mugt ykjam we iş stoly programmalary ähli söwdagärler üçin elýeterli bolsa-da, täze programma üpjünçiligini gurmagyň zerurlygy ýok.


Platformada söwda edenimde robotlary ulanyp bilerinmi?

Robot, aktiwlerde awtomatiki söwda etmäge mümkinçilik berýän käbir ýörite programma üpjünçiligi. Biziň platformamyz adamlar (söwdagärler) tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir. Şonuň üçin söwda robotlaryny platformada ulanmak gadagandyr.

Hyzmat şertnamasynyň 8.3-nji maddasyna laýyklykda, söwda robotlaryny ýa-da dogruçyllyk, ygtybarlylyk we adalatlylyk ýörelgelerini bozýan söwda usullaryny ulanmak Hyzmat şertnamasynyň bozulmagydyr.


Platforma ýüklenende ulgam ýalňyşlygy ýüze çyksa näme etmeli?

Ulgam ýalňyşlyklary ýüze çykanda, keşiňizi we gutapjyklaryňyzy arassalamagy maslahat berýäris. Şeýle hem, web brauzeriniň iň soňky wersiýasyny ulanýandygyňyza göz ýetirmeli. Bu hereketleri etseňiz, ýalňyşlyk henizem ýüze çyksa, goldaw toparymyz bilen habarlaşyň.


Platforma ýüklenenok

Başga brauzerde açyp görüň. Iň soňky Google Chrome ulanmagy maslahat berýäris.

Locationeriňiz gara sanawda bolsa, ulgam söwda platformasyna girmäge rugsat bermez.

Belki, garaşylmadyk tehniki mesele bar. Goldaw geňeşçilerimiz size bu meseläni çözmäge kömek eder.


Söwda näme üçin derrew açylmaýar?

Likwidligimizi üpjün edijileriň serwerlerinden maglumat almak üçin birnäçe sekunt gerek. Düzgün bolşy ýaly, täze söwdany açmak prosesi 4 sekunt dowam edýär.


Söwdalarymyň taryhyna nädip seredip bilerin?

Soňky söwdalaryňyz barada ähli maglumatlar "Söwda" bölüminde elýeterlidir. Ulanyjy hasabyňyz ýaly at bilen bölümiň üsti bilen ähli söwdalaryňyzyň taryhyna girip bilersiňiz.


Söwda şertlerini saýlamak

Aktiw diagrammasynyň gapdalynda Söwda şertleri menýusy bar. Söwda açmak üçin saýlamaly:

- Söwda mukdary. Potensial girdejiniň mukdary saýlanan gymmata baglydyr.

- Söwda dowamlylygy. Söwda ýapylanda takyk wagtyny kesgitläp bilersiňiz (mysal üçin, 12:55) ýa-da söwdanyň dowamlylygyny kesgitläp bilersiňiz (mysal üçin, 12 minut).
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!