Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly

Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly

Açyk strategiýa ýok

Losingitirmezlik üçin gowy strategiýaňyz bolmaly. Aslynda, söwda barada aýdylanda hökmany zat diýip bilersiňiz. Ajaýyp taktika näme eder? Güýçli usulyýet, kesgitlenen söwda wagty we maýaňyzy nädip dolandyrmalydygy barada maslahatlar. Bularyň hemmesi bilelikde täsirli strategiýa döreder.

Lossesitgileri yzygiderli başdan geçirýän bolsaňyz, strategiýaňyzda ýeterlik işlemediňiz. Ora-da belki sizde-de ýok bolsa gerek? Usullarymyz rahat söwdany üpjün etmek we ýitgileri azaltmak üçin döredildi.

Olimp Söwda Wiki web sahypasyndaky strategiýalar baradaky makalalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz, aýratynlyklara aýratyn üns berýäris. Strategiýada belli bir söwda gurallary, belli bir maýa dolandyryş düzgünleri we belli söwda wagtlary bolmaly.

Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly

Diňe şondan soň sizi birinji hatara çykarjak gowy taktikany düzüp bilersiňiz. Otherwiseogsam, söwda karýeraňyz çalt gutaryp biler, uly gynanç we jübiňizde pul ýok.

Duýgulary dolandyrmazlyk

Duýgular adamyň aýrylmaz ýoldaşydyr. Söwda edende gorky duýmakda seýrek zat ýok. Theöne söwdagär duýgularyň barlygyndan habarly bolmaly we olara gözegçilik etmeli.

Söwda kararlaryny kabul edeniňizde elmydama gorkýan bolsaňyz, esasy söz sabyrlylykdyr. Arkaýyn boluň, söwdalara howlukmaň, meýilnamaňyzdaky düzgünlere ýapyşyň. Gowy meýilnama, söwdaňyzy we puluňyzy tygşytlap biljek zat. Söwda we söwda meýilnamasyny meýilleşdiriň!

Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly
Duýgular hatda gowy strategiýany hem bozup biler

Bu ýerde duýgulary gözegçilikde saklamaga kömek edýän düzgünler toplumyny taýýarladyk:

  • Günde 100 dollardan köp gazanmaň. Şeýle girdeji gazananyňyzdan soň, hakyky hasaby öwüriň we söwdany dowam etdirýän bolsaňyz, amaly ýerine ýetiriň.
  • 1 minutlyk söwdany açmaň.
  • Gowy strategiýa edin. Islendik amatly taktika, Olimp söwdasynda işlär.
  • Hasabyňyzyň balansyny gorajak islendik gabat gelýän strategiýany ulanyň.

Bu makaladaky maslahatlar, hereketleriňize gözegçilik etmekde size kömek etmegi maksat edinýär. Diňe Olimp söwdasynda däl-de, eýsem beýleki gündelik işlerde-de.

Enougheterlik derejede ynanmazlyk

Söwda wagtynda birneme pul ýitirmek adaty zat. Şeýle-de bolsa, bu barada gaty uzak durmaly däl.

Belki, gowy bilimli we bazarlar we tehniki derňew hakda uly bilimleriňiz bar. Şeýle-de bolsa, pul ýitirip bilersiňiz. Adatça, kimdir biri köp zady bilýär, ýöne ynamsyzlyk ony gaty gowy söwdagär etmeýär. Söwda tejribesi hem möhümdir. Hakykatdanam gowy strategiýaňyz bolup biler, ýöne garaşylýan bazar şertleri ýüze çykanda triggeri çekip bilmek üçin ony amal etmeli.

Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly
Söwda bilimleri üstünlik gazanmagyň açarydyr

Bir hepdäniň dowamynda başlangyç gaznasy 1000 dollar bilen 300 dollar bilen 400 dollar aralygynda geň bir zadyň ýokdugyna göz ýetirip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, başdan açgöz bolmaň. Kiçijek başlaň, birnäçe ýüz maýa goýuň we nähili geçjekdigini görüň. Bilimleriňizi çuňlaşdyryň we başarnygyňyzy ösdüriň.

Söwdaňyzy ýitirýän dellalyňyzmy?

Adalatsyz dellallaryň özüni alyp barşy hakda köp hekaýa bar. Erbet abraýly dellallar köp. Olaryň käbiri bahalary dolandyryp biler, beýlekileri siziň puluňyzy gulplap biler. Käbir erbet amallar hakda makalamyzda okap bilersiňiz. Olimp söwdasyny ulananyňyzda şeýle bolýarmy? Beýle bolmaly däl. Oföne elbetde, elmydama amallaryňyzy yzarlamaly, bahalaryň dogrudygyny barlamaly. Bir zat ýalňyşsa ýa-da şübheli platforma häsiýetini tapsaňyz, jogap bermäge we düşündiriş soramaga doly hukugyňyz bar.

Olymp Trade-de pul ýitirmegiň 4 mümkin usuly
Bir zat ýalňyş bolsa, subut etmek üçin skrinshot alyň

Şuňa meňzeş bir zady ýüze çykaran pursatyňyzda surata düşmegiňizi, e-poçta ibermegiňizi we dogry düşündirişe garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Brokeriňiziň ýitgiňizi doly öwezini dolmak ýaly başga çözgüdi bolmaz.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!