Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly

Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Söwda soragyňyz barmy we hünär kömegine mätäçmi? Diagrammalaryňyzyň biriniň nähili işleýändigine düşünmeýärsiňizmi? Ora-da goýum / çykarmak soragyňyz bar bolsa gerek. Sebäbine garamazdan, ähli müşderiler söwda bilen baglanyşykly soraglara, meselelere we umumy bilesigelijilige gaçýarlar. Bagtymyza, “Olimp Söwda” aýratyn zerurlyklaryňyza garamazdan ýapdy.

Ine, soraglaryňyza jogap tapyp boljak ýeriň çalt gollanmasy. Näme üçin gollanma gerek? Dogrusy, dürli soraglaryň bir topary bar we “Olimp Söwda” sizi yzarlamak we islän zadyňyzy ýerine ýetirmek üçin söwda etmek üçin ýörite bölünip berlen çeşmeler bar.

Meseleňiz bar bolsa, jogabyň haýsy hünärden geljekdigine düşünmek möhümdir. “Olimp Söwda” giňişleýin soraglar, onlaýn söhbetdeşlik, bilim / okuw sahypalary, blog, göni webinarlar we YouTube kanaly, e-poçta, şahsy analitikler we hatda telefon liniýamyzda göni telefon jaňlaryny öz içine alýan köp sanly çeşmä eýe.

Şeýlelikde, her çeşmäniň nämedigini we size nädip kömek edip biljekdigini görkezeris.


Olimp söwdasy onlaýn söhbetdeşlik

“Olimp Söwda” onlaýn onlaýn söhbetdeşlik aýratynlygy, tehniki goldaw işgärlerimiziň biri bilen hakyky wagtda gürleşmäge we soraglaryňyza jogap almaga mümkinçilik berýär. Bu adamlar ýokary hünärli, günde 24 sagat elýeterli we 20-den gowrak dürli dilde gürleýärler.

Platformanyň içindäki dürli funksiýalary gezmekde we ulanmakda, saýtda ýüze çykyp biljek islendik tehniki meseläni çözmekde we hünäriň daşynda bolsa, soragyňyza jogap bermek üçin zerur çeşmeler bilen size kömek edip bilerler.

Tehniki goldaw işgärlerimiz ajaýyp we ajaýyp bolsa-da, maliýe analitigi däl, şonuň üçin haýsy söwdanyň açyljakdygyny we haçan açyljakdygyny aýdyp bilmezler.

Söwda otagynda bolsaňyz, çep tarapdaky "Kömek" düwmesine basyň we "Goldaw" düwmesine basyň.
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
"Açyk söhbet" -e basyň we söhbetdeşlige başlap bilersiňiz
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Baş sahypada bolsaňyz, "Söhbet" düwmesine basanyňyzda söhbetdeşlige başlap
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
bilersiňiz Adyňyzy we e-poçtaňyzy giriziň, "Söhbetdeşlige başla" düwmesine basyň
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Indi tehniki goldaw işgärlerimiz bilen söhbet edip bilersiňiz
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly


Olimp söwda söwda e-poçta we aragatnaşyk formasy

E-poçta arkaly habarlaşmagy makul bilýän bolsaňyz, [email protected] adresine göni e-poçta iberip bilersiňiz we 1 iş gününde ýa-da ondanam az wagtda jogap alarsyňyz.

Wekil bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, habarlaşma blankasyny dolduryp bilersiňiz we degişli hünärli işgär gönüden-göni habarlaşar. Formanyň “habar teksti” meýdanyna zerur kömek görnüşi barada käbir maglumatlary giriziň.

Aragatnaşyk formasyny ulanyp, şu ýere basyň: https://olymptrade.com/en-us/support

Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Onlaýn görnüşde doldurmaly:

 • Ady
 • Familiýa
 • E-poçta iberiň
 • Telefon belgisi
 • Tekst habary

Olimp söwda telefony

Müşderilerimizden eşitmegi gowy görýäris we siziň çözmek isleýän gyssagly bir zadyňyz bar bolsa, dünýäniň dürli ýerlerinde jaňyňyzy kabul etjek işgärlerimiz bar. Hindistanda, Günorta Afrikada, Nigeriýada we beýleki ýurtlarda telefon arkaly habarlaşyň.
 • 1800400478 Wýetnamly müşderiler üçin mugt nomer
 • 27 (21) 1003880 Keýptaun, Günorta Afrika
 • 234 (1) 2279021 Lagos, Nigeriýa
 • 912271279506 Hindistan, Nýu-Deli
 • +35725030996 Nikosiýa, Kipr
 • 842844581413
Ora-da bizden jaň etmek isleseňiz, e-poçta ýa-da söhbetdeşlik arkaly haýyş iberiň. Iş wagtymyzda size jaň ederis. Dynç günleri 07:00 - 22:00 Dynç günleri 9:00 - 21:00.

Bilim we seljeriş sahypalarymyz, Blog

Soragyňyz bar bolsa ýa-da Olimpiýa söwda platformasyndan doly peýdalanmak isleseňiz we käbir ajaýyp strategiýalary, görkezijileri we beýleki gurallary nähili ulanmalydygyny öwrenmek isleseňiz, bu çeşmelere göz aýlaň.

Söwda öwretmek möhümdir we “Olimp Söwda” müşderilerimize iň oňat seljeriş gurallary we olary nädip ulanmalydygy barada dogry tälim bermek üçin ep-esli maýa goýdy. Has gowy söwdagär bolmak isleýärsiňiz we has gowy söwdagär bolmagyňyzy isleýäris.

Şu ýere basyň: https://plus.olymptrade.com/en/help/section/education
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Bu müşderi merkezi sebitlerinde Olimp söwdasynda üstünlikli söwda etmek üçin zerur zatlaryň hemmesini diýen ýaly tapyp bilersiňiz. Meşhur blogumyzdaky iň soňky tendensiýalary we täzelikleri eşidiň, göni webinarlarda täsirleşiň ýa-da diňe ýazylan wersiýalara tomaşa ediň.

Sosial mediýada “OlympTrade”

Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly Sosial ulgamlarda umumy soraglary berip bilersiňiz, çynlakaý meseleler üçin [email protected] e-poçta ýazmagyňyzy haýyş edýäris


Olimp söwdasy quygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Olimp söwdasy, dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça söwdagär bilen 5 ýyldan gowrak wagt bäri ynamdar dellal bolup gelýär. Anceshtimal, soragyňyz bar bolsa, başga birine bu soragy beripdir we Olimpiýa söwdasynyň soraglary gaty giňdir.

Sorag-jogap: https://plus.olymptrade.com/en/help
Olymp Trade goldawyna nädip ýüz tutmaly
Soragyňyz bar bolsa, başlamak üçin iň gowy ýer.


Söwda strategiýasy kömek ýa-da düşünje gerekmi? Şahsy maslahatçyňyzy ulanyň

Belki, muny eýýäm bilýärdiňiz, ýöne Ösen ýa-da Ekspert statusy bolan “Olimp Söwda” müşderileriniň hemmesi şahsy söwda geňeşçisine girip bilerler. Bu geňeşçiler hünärmen analitikler bolup, her bir maýa goýujynyň şahsy isleglerini kanagatlandyrýan söwda strategiýalaryny we usulyýetlerini işläp düzmekde Olimp Söwda müşderileri bilen işleşýärler.

Häzir ösen ýa-da hünärmen statusyňyz ýok bolsa, alada etme. Bu statuslara ýa-da Söwdaçy programmasynyň Olimp söwda ýolunda tälim bermek ýa-da hasabyňyzyň balansyny ýokarlandyrmak arkaly ýetip bilersiňiz.

Statusokarlandyrylan statusy nädip alýandygyňyza garamazdan, “Olimp Söwda” -dan şahsy geňeşçi we söwda mugallymy, söwda netijäňize gülkünç täsir edip biler.


Müşderi meselelerini çözmek möhümdir

Maglumat almak we size çalt we aňsat kömek etmek biziň üçin möhümdir. Şonuň üçin müşderilerimize iň gowy goldaw hyzmatlaryny bermek maksady bilen şeýle köp işledik.

Biz kömek etmek üçin geldik, şonuň üçin size näme edip biljekdigimizi we nähili işleýändigimizi bize habar beriň.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!