Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?

Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
Söwda, beýleki işewürlik kärhanalarynda bolşy ýaly, maýa goýumlaryňyza, girdejileriňize we ýitgileriňize uly gözegçilik etmek möhümdir. Şeýle bolmasa, mümkin boldugyça täsirli we girdejili söwda edip bilmersiňiz.

Şol sebäpli, Maliýe has gowy dolandyrmaga mümkinçilik berýän Multi Hasaplary durmuşa geçirdik. Indi, onuň nähili işleýändigini we näme hödürlemelidigini göreliň.

Köp hasaplaryň aýratynlygy näme?

Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
Ulanyjylara 5-e çenli özara baglanyşykly hasap açmaga mümkinçilik berýän platformamyzdaky goşundy. Her goşmaça hasap, esasy hasabyňyzy (EUR, USD, BRL) döredeniňizde saýlan puluňyzy ulanar. Her bir hasapda, ähli hasaplaryň görkezilen Hasaplar menýusynda ulanyjylaryň görüp biljek özboluşly belgisi bolar.


Bu nähili peýdalary hödürleýär?

Köp hasaplaryň nämedigini bilip, indi size näme hödürlemelidigini görmegiň wagty geldi. Diňe biriniň ýerine köp hasap ulanmagyň oňaýsyz taraplary bar:
  • Dürli söwda usullary üçin aýratyn hasabyňyz bolup biler.
  • Has amatly bolsa, dürli töleg usullary üçin aýratyn hasap alyp bilersiňiz (ähli töleg usullary henizem elýeterli bolar).
  • Hasabyňyzy oňa bagyşlap, strategiýaňyzyň näderejede peýdalydygyny barlaň.
  • Girdejiňizi has gowy dolandyrmak üçin, olary saklamak üçin hasap açyp bilersiňiz.
  • Çekilende we goýlanda, ýörite hasap menýusyndan zerur hasaby saýlap bilersiňiz.


Hasap nädip goşmaly?

Puluňyzy saýlap, esasy hasabyňyzy hasaba alanyňyzdan soň, başga birini aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz. Munuň üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli:
  • Hasaplar menýusyny açyň.
Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
  • Onuň aşagynda "Hasap goş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
  • Hasabyňyzyň adyny aýdyň.
Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
  • Ulanylýan walýutany kabul ediň (häzirlikçe ony üýtgedip bilmersiňiz).
Ine, indi goşmaça hasabyňyz bar, islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz.


Köp hasaplary nädip dolandyrmaly?

Olymp Trade-de köp hasap hasaby aýratynlygy näme? Bu haýsy peýdalary hödürleýär?
Accountshli hasaplaryňyz ýörite hasaplar menýusynda elýeterlidir. Häzirki wagtda hasabyňyzy köp usulda ulanyp bilersiňiz, girdejiňizi saklamakdan başlap, strategiýalary synap görmek, haýsydyr bir çeýeligi pida etmezden belli söwda usullaryny ulanmak.

Mundan başga-da, has gowy tanamak üçin hasabyňyzyň adyny üýtgedip bilersiňiz. Geljekde köp hasaplary dolandyrmagyň has köp wariantyny goşup bolýar.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!